PIZZA

Pizza

Traditional stone baked pizzas (We now have Gluten Free Choice too +£2)

Margarita £9.95

Classic mozzarella & tomato

Vegetarian £10.95

Tomato sauce with seasonal veg

Kiev £11.45

Tomato, mozzarella cheese, chicken & garlic

Diavola £11.45

Tomato, mozzarella cheese, roast onion and meatballs

Mexicana £11.45

Tomato, mozzarella cheese, Sliced Italian pepperoni and jalapenos

Bolognaise £11.95

Cheese and tomato pizza topped with bolognaise sauce

Pancetta £12.45

Blue cheese & crispy pancetta

Parma £12.45

Tomato, mozzarella cheese, Parma ham & mix salad

Calzone £12.95

Tomato, mozzarella cheese, ham, mushroom & onion (Folded Pizza)

Ferno £12.95

Tomato, mozzarella cheese, chicken, ham, pepperoni & chilli

Roma £13.95

Crispy salad & pancetta topped with grilled chicken, Caesar dressing & parmesan flakes

Marinara £13.95

Tomato, mozzarella cheese & mixed seafood with fresh garlic